volejte: 602530777+420 728 347 155  •  email: marcela@medovit.cz marcela@medovit.cz  •  Bedýnky Bohumín a okolí Bedýnky
Farmářské zeleninové bedýnky, farmářské výrobky a med
Farmářské bedýnky, farmářské výrobky  a med

Ochrana osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů pro společnost DD Servis CZ, s. r. o.
(dále jen „Poučení“)

Společnost DD Servis CZ, s. r. o. zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č.101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25.května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí (dále jen „Nařízení“).

Níže shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů, které nám poskytnete.

Poučení o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

DD Servis CZ, s. r. o., se sídlem Špálova 413/2, 702 00 Ostrava IČO: 26786982, telefon: 728 347 155, e-mail: info@medovit.cz, webová stránka: www.medovit.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Podle Nařízení není společnost poviná jmenovat tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

DD Servis CZ, s. r. o. zpracovává osobní údaje poskytnuté mu zákazníkem prostřednictvím vystavení daňového dokladu, smlouvě o nájmu, příjmu do opravy, vytvoření objednávky na zboží nebo jinou cestou, např. telefonicky, písemně. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

* Osobní údaje běžné: jméno a příjmení, e-mailová adresa a pokud jsou zákazníkem poskytnuty, také akademický titul, adresa bydliště, telefonní číslo, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, číslo bankovního účtu, a dále v souvislosti s elektronickým přístupem k webové stránce a mobilní aplikaci společnosti DD Servis CZ, s. r. o. a IP adres, soubory cookies a device identifikátor zařízení zákazníka ( např. mobilního telefonu používajícího mobilní aplikaci společnosti DD Servis CZ, s. r. o.).
* Osobní údaje citlivé, resp. Zvláštní kategorie (čl.9 Nařízení): žádné

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány za účelem zajištění jejich použití pro účely daňové, zpracování pro účely záruční, zpracování pro účely vyřízení nákupu nebo prodeje zboží a dále spojených se servisní činností.

V rámci tohoto účelu zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:

  1. při identifikaci zákazníka a jeho nákupu nebo prodeje dle a v rozsahu jím poskytnutých údajů pro účely finančního a daňového auditu
  2. pro vnitřní komunikaci se zákazníkem (např. vytvoření nabídky, kontrola záručních lhůt, vyřízení objednávek, urgence dodávek)
  3. pro evidenci při pronájmu zboží pro ochranu práv společnosti DD Servis CZ, s. r. o. dle smlouvy o nájmu
  4. pro evidenci přijetí a následného vyřízení opravy výrobků a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který společnosti DD Servis CZ, s. r. o. udělil zákazník a dále
  5. v souvislosti s plněním právních povinností společnosti DD Servis CZ, s. r. o., jak jsou, případně budou stanoveny právními předpisy České republiky a/nebo EU.
  6. pokud to bude nezbytné k ochraně práv a právních nároků společnosti DD Servis CZ, s. r. o. (dle Zákona) nebo pro účely oprávněných zájmů DD Servis CZ, s. r. o. Nebo jiných osob (dle Nařízení), oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou opět být zejména případy ochrany práv a právních nároků DD Servis CZ, s. r. o..

Společnost DD Servis CZ, s. r. o. plní své povinnosti o správě daní, dle kterých je povinen uvést jméno, příjmení a adresu pro účely finanční a daňové, pokud se jedná o jednorázový nákup nad 10.000,- Kč.

Zdroje osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od zákazníků, a to zejména v souvislosti s nákupem, prodejem, pronájmem, opravou nebo nabídkou a případně v rámci další komunikaci se zákazníky, ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné, a z jiných podkladů a dokumentů, které zákazník společnosti DD Servis CZ, s. r. o. Poskytne.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a zákazník má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu sídla společnosti DD Servis CZ, s. r. o. Nebo na jeho e-mailovou adresu pověřence : obchod@karchersas.cz, jak jsou uvedeny výše.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno společnosti DD Servis CZ, s. r. o., může společnosti DD Servis CZ, s. r. o. zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

Subjekty zpracovávající osobní údaje

Osobní údaje zpracovává přímo společnost DD Servis CZ, s. r. o., a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou pro společnost DD Servis CZ, s. r. o. Takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpřístupnění údajů jiným osobám

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro společnost S+S Machinery CZ s.r.o.. Aktuální seznam zpracovatelů pro společnost DD Servis CZ, s. r. o. Na žádost zašle na emailovou adresu.

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováváním a doba uložení osobních údajů

Souhlas se zpracováním se uděluje na nezbytně nutné období (daňová evidence – prodej, doba zápůjčky – pronájem, prodej – doba záruční). Období, pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu viz. Výše.

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Osobám – subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost S+S Machinery CZ zpracovává, přiznává Zákon a Nařízení vedle práv již uvedených výše, také práva shrnutá níže. DD Servis CZ, s. r. o. se snaží vycházet subjektům údajů při naplňování těchto jejich práv v co největší míře vstříc.

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu DD Servis CZ, s. r. o. Povinen tuto informaci (obsahující vždy sdělení dle §12 odst.2 Zákona) bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv dle §21 Zákona: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Dle nařízení má subjekt údajů zejména tato práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od DD Servis CZ, s. r. o. potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat DD Servis CZ, s. r. o. o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. Neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u DD Servis CZ, s. r. o.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u DD Servis CZ, s. r. o. námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů DD Servis CZ, s. r. o. nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků S+S Machinery CZ s.r.o.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od DD Servis CZ, s. r. o. a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Aktuální platné znění Poučení o ochraně osobních údajů je vždy zveřejněno na www.medovit.cz

 

 

V Ostravě 2.8.2018

Všechny ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Právo omylu a změny cen vyhrazeno!
Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou se od realného výrobku lišit.